Poem of Pond

Poem of Pond, originally uploaded to flickr by Araleya.