Modest OK?

Oklahoma

Let Tulsita take you on a tour of Modest, OK.  Okay?